انالیز استقلال توسط هواداران

Avatar مهلا صالحی
انالیز استقلال توسط هواداران
By   مهلا صالحی   1508 Day ago
هوادارای عزیز شما بگین باس چیکار کرد
بلکه ب گوششون برسه
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1507 Day ago
عزیز دل آبی دوست داشتنی
تا لنگیای امثال معینی و افتخاری و جناب وزیر دست از استفلال برندارن داش علی که هیچ بزرگتر از اونم نمیتونه کاری بکنه

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.