عاشقان شاه فرهاد

Avatar مهلا صالحی
عاشقان شاه فرهاد
By   مهلا صالحی   1381 Day ago
تیم هایی که مجیدی رو خواستم ولی بخاطر تعصب نرفت  آیا میدانستید علی کریمی 6 سال در کشور های عربی بازی کرده؟؟آیامیدانستید
علی کریمی بیش از۱۰ بازی مقابل پرسپولیس بازی کرده این درحال است که
فرهادمجیدی تا الآن حتی یک بازی هم مقابل استقلال انجام نداده!!!!!!!!!!!!
آیا میدانستند به گفته مدیر عاملشان او برای هر بازی 100 میلیون گرفته؟
 آن
موقع که فرهاد پیراهنش را بعد ازگلزنی بالا زد و عکس شیخ عرب بود واسه چی
بوده؟ آن روز به دلیل تولد شیخ عرب هر بازیکنی زیرپیراهن خود عکس شیخرو
داشت که قرار شدوقتی گل زد اون عکسرو نشون بده. آیا میدانستید علی کریمی وقتی به بایرن رفت در طول یکسال و نیم فقط 8بازی به صورت ذخیره بازی کردو بدترین خرید بایرن بود؟ آیا
میدانستید که چندی پیش تیم بایرن مونیخ بدترین خرید های 20 سال اخیر خود
را اعلام کرد که در آن نام علی کریمی اسطوره پرسپولیسیا دیده میشود!آیا میدانستید باهمه این هاهواداران پرسپولیس او را اسطوره مینامند ؟
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1381 Day ago

فرهاد یه دونه


فرهاد گل گلدونه


فرهاد تو قلبمون میمونه

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.