سه گانه

Avatar سید رضا حسینی
سه گانه
By   سید رضا حسینی   1378 Day ago
​دوستان بعد از کشور های عربی که همیشه رو جزایر سه گانه ایران دست میزارن و

ادعا میکنن مال اوناست

لنگیا هم هرسال اول فصل ادعا میکنن سه تا جام مال اوناست ولی آخرش

کشورهای بیگانه از ملت ایران تو دهنه ی میخورن

لنگیا از تیمای دست دوم -سومی ایران  و خارجی 6 تا 6 تا گل میخورن

شتر در خواب بیند پنبه دانه
Avatar سمانه علیزاده
By   سمانه علیزاده   1375 Day ago
ایول باحال بود.:)

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.