السلام علیک یا ابا عبدالله

Avatar سمانه علیزاده
السلام علیک یا ابا عبدالله
By   سمانه علیزاده   1375 Day ago
نمکدان وفا،
در کوفه شکست..
چه شوری بپا شد در کربلا...!!
Avatar سمانه علیزاده
By   سمانه علیزاده   1375 Day ago
چشم واکردم وپرپر شدنت رادیدم
نیزه درنیزه غریبانه تنت رادیدم
زیرپامال کبود سم مرکب ها نه!
به روی دست ملائک بدنت رادیدم
ایام سوگواری امام حسین برهمه ی عاشقانش تسلیت باد ایشا الله اقا نامه ی اعمالمون روامضا بزنن
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1375 Day agoهمه ی دوستان

التماس الدعا

Avatar سمانه علیزاده
By   سمانه علیزاده   1339 Day ago
حسین جان من سرباز راهت
ای نفسهایم به فدایت
چشمانم به فدای نیم نگاهت
گلوی من سند غلامی در اختیارت
من منتظرم تا مهدی بیاید...
التماس دعا

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.