چرا استقلال به این روز افتاده و مقصران این حقارت چه کسانی هستن .

Avatar وهاب نظری نژاد
چرا استقلال به این روز افتاده و مقصران این حقارت چه کسانی هستن .
By   وهاب نظری نژاد   1308 Day ago
​واقعا چرا . یادتون باشه که ما داریم در باره استقلال صحبت میکنیم . پر افتخارترین باشگاه آسیا . در واقع شناسنامه فوتبال ایران در آسیا که در نظر سنجی جدید در فرانسه از استقلال هم بعنوان یک تیم پر افتخار نام برده شده . 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.