بی کیفیت بودن دربی

Avatar بیتا ابی
بی کیفیت بودن دربی
By   بیتا ابی   2529 Day ago
Avatar ابوالفضل گلستانی
By   ابوالفضل گلستانی   2528 Day ago

به نظر من دو دلیل داره

1)هواداران که اینقدر این بازیرو حساس میکنن

2)مسئولان که برای جلو گیری از دعوا دوتیم رو مجبور به مساوی میکنن

البته این نظر منه

Avatar ابوالفضل گلستانی
By   ابوالفضل گلستانی   2528 Day ago

البته شما فکر نمیکنین که دربی ربطی به بازیهای جام ملت های آسیا نداره

Avatar میثم محمدی قراسویی
By   میثم محمدی قراسویی   2528 Day ago
Written by: ابوالفضل گلستانی

البته شما فکر نمیکنین که دربی ربطی به بازیهای جام ملت های آسیا نداره

Avatar محمد طاطیان
By   محمد طاطیان   2516 Day ago

ترس از باخت بازیکنا و مربیا

 

Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2500 Day ago

 ترس بازیکنا از جام ملتهای آسیا

Avatar علی فرحمند
By   علی فرحمند   2317 Day ago
استرس بیش ازحدبازیکنان باعث این موضوع میشه
Avatar علی دوستی
By   علی دوستی   2141 Day ago
Written by: ابوالفضل گلستانی

به نظر من دو دلیل داره

1)هواداران که اینقدر این بازیرو حساس میکنن

2)مسئولان که برای جلو گیری از دعوا دوتیم رو مجبور به مساوی میکنن

البته این نظر منه


جز اینم نیست

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.