بالاتر از ابی رنگی نیست

Avatar نگین هنرمند
بالاتر از ابی رنگی نیست
By   نگین هنرمند   2474 Day ago
به نام خدایی که ماهی قرمز رامحتاج دریای بیکران ابی کرد
Avatar فاطمه ابی دل
By   فاطمه ابی دل   2473 Day ago

 طفلی لنگیا موندن چیکار کنن...

برن از لیگ یا بمونن ...

اگه برن استقلال کی و 4تایی کنه و اگر بمونن که ابروی خودشون میره...لنگ باشی سوراخم داشته باشی...

Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2457 Day ago

خب یعنی که چی ؟

Avatar عرفان ساسانی
By   عرفان ساسانی   2415 Day ago

قرمز تهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

رنگ هاست

Avatar atiye zalaghi
By   atiye zalaghi   2415 Day ago
بالاتر از آبی که رنگی نیست ولی خیلی پایین تر از آبی قرمزه
Avatar لیلا جوکار
By   لیلا جوکار   2415 Day ago

آبی ترین آبی عشق، رنگ احساس منه.....

Avatar مهدیس صمدی
By   مهدیس صمدی   2413 Day ago

من خدایی را ستایش میکنم که آسمان آبی را بالای گل سرخ قرار داد

ماهی سرخ را محتاج دریای آبی

و

استقلال را سرور پرسپولیس قرار داد

Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2412 Day ago

رنگ آبی رنگ اشراف قدیم و بسیار کمیاب بود

Avatar احسانه رئیس السادات
By   احسانه رئیس السادات   2374 Day ago
Written by: مهدیس صمدی

من خدایی را ستایش میکنم که آسمان آبی را بالای گل سرخ قرار داد

ماهی سرخ را محتاج دریای آبی

و

استقلال را سرور پرسپولیس قرار داد

خیلی قشنگه .ممنون

Avatar ali baghbanian
By   ali baghbanian   2207 Day ago
درود به آسمان ، به دریا ، به استقلال . نه برای بزرگ بودنشون بلکه برای آبی بودنشون
Avatar لیلا جوکار
By   لیلا جوکار   2207 Day ago

Avatar سمانه علیزاده
By   سمانه علیزاده   2181 Day ago

ابی تر از انیم که بیرنگ بمیریم             لنگی نشویم که با ننگ بمیری

ابیییییییییتتتتتتتتتتتههههههههههههههههه...............

Avatar مهرداد پدرام
By   مهرداد پدرام   2110 Day ago
بالا تر از آبی  خود آبی است
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1981 Day ago
اگر قرمز رنگ خوبی بود که دار ودسته شمرقرمز نمیپوشیدن. لعنت خدا بر سرخپوشان یزیدی
 آبی تر از آنیم که زنگار پذیریم
نانخور نشدیم بزور که ادبار بگیریم
تاجیم چو الماس که بر اوج نشینیم
چون لنگ نه آییم که جای شلوار بگیریم ! 
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1843 Day ago
 تمام دنیا پذیرفته اند که آبی یعنی آرامش . یعنی عشق . یعنی تعصب . 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.