شرح وظایف

Avatar کانون هواداران استقلال تست سیستم 1
شرح وظایف
مدیریت پایگاه: بالاترین مقام مدیریتی و تصمیم گیری در انجمن که تصمیمات آن بر تمام امورات انجمن حتی قوانین انجمن ارجحیت دارد.
مدیران تالارها : مدیر در بخش مربوطه خود امکان تصمیم گیری، کنترل و سیاست گذاری تحت نظر مدیریت پایگاه را دارد.

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.