شایعه یاواقعیت:اخراج قلعه نویی بخاطربرخوردتندباخبرگزاری حامی دولت

Avatar فضل الله نوری
شایعه یاواقعیت:اخراج قلعه نویی بخاطربرخوردتندباخبرگزاری حامی دولت
By   فضل الله نوری   4567 Day ago

یادتونه بعدازجریان منیعی وامیرخان خبرگزاری فارس که طرفدارسرسخت دولته به دروغ دعوای منیعی وامیرخانونوشت وبعدامیرخان به خبرنگارفارس گفت شماییکه 3سال تاسیس شدیدآبروداریدولی من که 30سال تواین فوتبالم آبروندارم شایعه شده اخراج امیرازاینجاکیلیدخورده واون پسره که حامیه ایناست

Avatar مهدی کبیری
By   مهدی کبیری   4567 Day ago
نه بابا, فکر نکنم درسته مملکت خیلی خر تو خره و سیاسیه, ولی واعظ و قلعه نوعی با هم دیگه مشکل داشتن و علت اصلی هم همین بوده
حالا یک سوال شما این شایعات از کجا میاری؟!
Avatar علیرضا اروجی
By   علیرضا اروجی   4566 Day ago

بابا توروخدا داغ دلمونو تازه نکنید دیگه.

حالا هر چیزی که بوده , بوده

مهم اینه که امیر خان رفت و فعلا خرتوخریه

Avatar فضل الله نوری
By   فضل الله نوری   4566 Day ago

شماباورت نمیشه دلیلش همینه فکرمیکنی چراتمام هیئت مدیره ذوب آهنوبرکنارکردن اونم بعدازقهرمانی حتمااینم نمیدونی جووناسرتونواززیربرف بیرون بیاریداینقدربی تفاوت نباشیدهمه چی که فوتبال نیست

Avatar مهدی کبیری
By   مهدی کبیری   4566 Day ago
باشه.
Avatar سید حامد حقیقت
By   سید حامد حقیقت   4563 Day ago
 سلام بر آسمان آبی.
mojtaba جان حالا گیرم حرف تو هم درست باشه از دست منو تو هیچ کاری بر نمیاد.
Avatar فضل الله نوری
By   فضل الله نوری   4563 Day ago
حامدجان ازدست ماخیلی کارابرمیادیکیش 22خرداده

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.