عنایتی خوب است

Avatar کاربر ناشناس
عنایتی خوب است
By   کاربر ناشناس   4561 Day ago
عنایتی با تجربه ای که دارد بدرد استقلال می خورد چون بازیکنان استقلال بایستی تلفیقی از جوانان و با تجربه ها باشد . امیدوارم امسال با این بازیکنان باز هم قهرمان شویم.
Avatar مهدی کبیری
By   مهدی کبیری   4561 Day ago
آره عنایتی خوبه البته اگر بعد از یکسال بازی نکردن و بالا رفتن سنش بتونه باز هم موثر باشه ولی من ترجیح میدادم مبعلی را میگرفتن و با قربانی و جان واریو هم تمدید میکردن.
Avatar نیلوفر رسولی
By   نیلوفر رسولی   4560 Day ago

عنایتی با تجربه ای که دارد بدرد استقلال می خورد چون بازیکنان استقلال بایستی تلفیقی از جوانان و با تجربه ها باشد . امیدوارم امسال با این بازیکنان باز هم قهرمان شویم.

کاملاً موافقم

Avatar احمد تاج
By   احمد تاج   4547 Day ago

عنایتی خوب بود. اگه تو این یه سال فوتبال یادش نرفته باشه.ای یه کمکی هست .

آخه خودتون قضاوت کنید اگه تو امارات مشتری داشت به خاطر چندر غاز پامیشد بیاد استقلال 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.