منصوریان یعنی شماره 10 هیچ طرفدار استقلالی منصوریان رو فراموش نمی کنه

Avatar اسماعیل شریفی
منصوریان یعنی شماره 10 هیچ طرفدار استقلالی منصوریان رو فراموش نمی کنه
By   اسماعیل شریفی   4513 Day ago
منصوریان جز اسطوره هاست
Avatar مهدی ملایری
By   مهدی ملایری   4508 Day ago
نباید فراموش بشه او خیلی زحمت کشیده
Avatar رضا کلاگر
By   رضا کلاگر   4508 Day ago
نباید فراموش بشه او خیلی زحمت کشیده  شماره   10  همیشگی  اس اس . رضا
Avatar محمد عسگری
By   محمد عسگری   4496 Day ago
منصوریان هرگز فراموش نمیشه
Avatar احمد قدس
By   احمد قدس   4495 Day ago

منصوریان نباید فراموش بشه  ( این یه اخطاره )

Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4484 Day ago
منصوریان پورحیدری قلعه نوعی حجازی مرفاوی و... اینها بخش کوچکی از اقتدار استقلاله من که عشق می کنم که طرفدار تیمی هستم که این آقایون روزی بازیکنش بودن

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.