باید سید صالحی و برهانی فیکس باشند

Avatar رضا سلیمانی چشم
باید سید صالحی و برهانی فیکس باشند
By   رضا سلیمانی چشم   4455 Day ago
 چون از بقیه مهاجمان اماده ترند
Avatar محمد عسگری
By   محمد عسگری   4455 Day ago

به نظرم اگه مهاجمی میخواد فیکس باشه باید برهانی باشه ، سید صالحی و برهانی هم زوج خوبی هستن حداقل تو یه نیمه سیدصالحی میتونه در کنار برهانی شایستگی خودشو نشون بده . 

Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4452 Day ago
برهانی وسید صالحی زوج خوبی در خط حمله هستن
Avatar سولماز برهانی
By   سولماز برهانی   4449 Day ago
من هم با زوج برهانی و سید صالحی موافقم.
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4449 Day ago
بازی پرسپولیس سید صالحی واکبر پور زوج خوبی می شن
Avatar احمد قدس
By   احمد قدس   4446 Day ago
منم با سید صالحی و برهانی موافقم
Avatar کاربر ناشناس
By   کاربر ناشناس   4446 Day ago

سید صالحی و فرهاد مجیدی

Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4444 Day ago
من اگر جایه مرفاوی باشم اسم اکبرپور وعنایتی رو در لیست هجده نفره تیم هم نمی نوشتم

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.