چرا تصمیم نمیگیرید واثه دربی بنشینید تو خونه هاتون بلکه دیگه بچه ها مجبور نشن مساوی کنند

Avatar کاربر ناشناس
چرا تصمیم نمیگیرید واثه دربی بنشینید تو خونه هاتون بلکه دیگه بچه ها مجبور نشن مساوی کنند
By   کاربر ناشناس   4444 Day ago
من امروز نرفتم استادیوم و این باعث شد نتیجه زیاد آزاردهنده واثم نباشه علت تساوی دربی یورش هواداران هر دوتیم به استادیوم هست
Avatar mohammad javadi
By   mohammad javadi   4444 Day ago
آره باید یه بازی بودن تماشاگر بازی کنن تا بفهمیم مساوی میشه یا نه
یا ما رو مسخره کردن یا خودشونو
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4444 Day ago
اکبر پور اگر استقلالیه وادعایه مردانگی داره باید همین امروز باشگاهمون رو رها کنه این بازی فقط بدرد تیمهای محلی افغانستان می خورد

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.