اخبارتیم فوتبال استقلال در مسابقات داخل ایران

Avatar nima karimi
اخبارتیم فوتبال استقلال در مسابقات داخل ایران
By   nima karimi   4339 Day ago

از انجا سایت اس.اس متعلق به هواداان پر شور ان میباشد و یک نکته کلیدی  که چیز را همه کس دانند لازم دیدم که این تاپیک را ایجاد کنم تا چنانچه دوستان در رسانه های دیگر اخبار مهم و جالب توجهی را دیدند جهت اطلاع دیگر عزیزان  ان خبر را دراین  سایت هم قرار دهند طبیعی است که اخیار تنها مربوط به باشگاه محبوب استقلال نبوده و شامل همه تیمهای ایرانی و خارجی می باشد .

        از همه دوستان جهت پر بار شدن این تاپیک دعوت به عمل می آید 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.